เทวธรรมชาดก (มีคลิป)

ชาดกว่าด้วยธรรมของเทวดา

         ณ.  พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี  เศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรม  ปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลส  มีข้าวของเครื่องใช้  เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ไว้ใช้จนล้นกุฏิ

          พระภิกษุเจ้าสำรวยได้ฟังคำพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะสำนึกผิด  กลับบันดาลโทสะ ประชดประชันทำสิ่งมิควรอีก  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังก็มิได้ทรงถือโทษ  กลับทรงพระกรุณาระลึกชาติหนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ  แล้วตรัสเตือนสติพระภิกษุหนุ่มรูปนี้

          แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องการแสวงหาเทวธรรมในอดีตชาติของพระภิกษุรูปนี้  หรือ เทวธรรมชาดก ให้ภิกษุทุกรูปที่มาเฝ้าได้ฟังกัน

          เทวธรรมชาดก ในอดีตกาล  สมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์สมบัติ  ณ. พรุงพาราณสีพระอัครมเหสีทรงมีพระราชโอรสอยู่ 2 พระองค์  พระองค์แรกนาม มหัสสาสกุมาร  พระองค์รอง นาม จันทกุมาร ต่อมาพระนางก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์

          พระเจ้าพรมหมทัตทรงมีมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานมาก พระเจ้าพรมทัตถึงจะโปรดปรานพระมเหสีเพียงใด  แต่ก็มิได้ทรงหลงลืมความเที่ยงธรรม  พระองค์ทรงเรียกพระโอรสมหัสสาสกุมาร  และจันทกุมารเพื่อบอกแผนการที่วางไว้ พระเจ้าพรมทัตทรงรู้ดีว่าหากพระองค์อ้างความถูกต้องตามจารีตไม่ยอมทำตามคำขอของพระมเหสี  โอรสทั้งสองก็จะเป็นอันตราย  แผนที่พระองค์วางไว้ย่อมเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้ว สุริยกุมารเมื่อเห็นเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องรัดกุม ก็เข้าไปไต่ถาม  แล้วพระโอรสทั้ง  3  พระองค์ก็ออกเดินทางด้วยกัน ด้วยความไร้เดียงสา  สุริยะกุมารหารู้ไม่ว่าในสระน้ำแห่งนี้มีผีเสื้อน้ำตนหนึ่ง  ที่ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนอาศัยอยู่ท้าวเวสสุวรรณทรงมีพระกรุณาให้ผีเสื้อน้ำตนนี้สำนึกบาป  จึงมีเทวบัญชาบังคับผีเสื้อน้ำตนนี้ไม่ให้ออกไปจับสัตว์และคนกินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาด  และหากคนที่ลงมาในสระนี้ถ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมก็ห้ามทำอันตราย  ให้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้น  แล้วจึงจะพ้นเวร จากนั้น ทั้ง  3  กุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้น  จนวันหนึ่งมหิสสาสกุมารสังเกตเห็นดาวนักขัตฤกษ์มัวหมอง ก็ทราบว่า  พระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้ว มหิสสาสกุมารพาน้องทั้ง 2  คนกลับเมือง  พร้อมกับพาผีเสื้อน้ำไปด้วย   เมื่อมหิสสาสกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทกุมาร  และทรงแต่งตั้งสุริยะกุมารเป็นเสนาบดี

ผีเสื้อน้ำในครั้งนั้น  ได้มาเป็นพระภิกษุเจ้าสำอางนั่นเอง  ส่วนสุริยะกุมารได้มาเป็นพระอานนท์  จันทกุมาร ได้มาเป็นพระสารีบุตร  มหิสสาสกุมาร  เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close