สมาคมนักเขียนฯ ประกาศมอบรางวัลนราธิปฯให้ ๑๙ นักเขียน
ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 20:31 น.
831818

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศมอบรางวัลรับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้ ๑๙ นักเขียน 


​คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  (๒๔๓๕ - ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล ​รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางในปี  ๒๕๖๐ 


สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  

 
รายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพัน
ธ์ ปี ๒๕๖๐ 

๑ นางกรองแก้ว  เจริญสุข
๒.​ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล        
๓.​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยวดี บุญซื่อ
๔.​ศาสตราจารย์ดร. เจตนา  นาควัชระ
๕.​นายเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท  
๖.​นางประพิศ  คุณาวุฒิ  
๗.​ศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนา
๘.​นายพยงค์  คชาลัย
๙.​ศาสตราจารย์ดร.มัทนี  รัตนิน  
๑๐.​พล.ต.ต.โรจนา นาเจริญ
๑๑.​นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ (ครูวราห์ วรเวช)  
๑๒.​มล.วัลลภ  นวรัตน์  
๑๓.​ศาสตราจารย์วาสนา  ชลศึกษ์   เคนแมน (นายา)  
๑๔.​นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ  
๑๕.​ศาสตราจารย์ดร.วิภา  กงกะนันทน์
๑๖.​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์  
๑๗.​ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
๑๘.​รองศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล  
๑๙.​นางสุดจิต ภิญโญยิ่ง              
 

​​สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานมาก่อน  จึงขอประกาศเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน​                   

​นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็น นักเขียน กวี ผู้ทำงานก้านการเขียน รวมถึงบรรณาธิการ อาวุโส ที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นต้นแบบให้กับนักเขียนรุ่นหลังที่สมควรจะได้รับการยกย่อง

สำหรับการมอบรางวัลนราธิปฯให้ ๑๙ นักเขียน จะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมประจำปีของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
828249
เปิดงานโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14 เพื่อเชื่อมโยงแหล่งต้นน้ำอัญมณีของจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวชุมชน
827688
รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" ของ "จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท" จากแพรวสำนักพิมพ์ ได้รับรางวัล ซีไรต์ ประจำปี 2560
823531
อลังการ บวงสรวง “สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ” จ.สุรินทร์ ก่อนแสดงจริงค่ำนี้
823378
ปราจีนบุรี จัดงานส่งเสริมมรดกไทย มรดกโลก วัดต้นโพธิ์ ฉลองอายุกว่า 2,500 ปี ต้นเดียวในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน