สธ.ตั้งเป้า20ปีป้องกันควบคุมโรคอยู่ระดับสากล
เรื่องเล่าดีๆ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 17:28 น.
807398
กระทรวงสาธารสุข ตั้งเป้าภายในปี 2579 ประชาชนต้องมีสุภาพดี ลดตาย ลดโรค ลดป่วย และต้องมีการป้องกันการควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับสากล

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พร้อมระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขตามนโยบายรัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการรักษา ยกระดับการบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC:Primary Care Cluster) โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนและเชื่อมโยงการดูแลคลินิกหมอครอบครัวนอกจากตรวจรักษาโรคแล้ว ยังดูแลด้านการป้องกันควบคุมโรคด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การดำเนินงานการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวประชารัฐ โดยมีคลินิกหมอครอบครัวให้บริการและลงพื้นที่ อาทิ ตรวจรักษาโรค คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ แพทย์ทางเลือกทันตกรรม มีทีมเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรค อาหารปลอดภัย ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุในด้านการป้องกันควบคุมโรค ดูแลด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรัง เป็นต้น 

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (DDC 4.0) ภายในปี 2579 ให้ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการและลดตาย ตั้งเป้าอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจาก HIV ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้นข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
807716
ผู้จัดการ สสส. เผย ห่วงภาษีเหล้าใหม่ อาจทำให้คนไทย หันไปดื่ม "เหล้าขาว" มากขึ้น เนื่องจาก "เบียร์" มีราคาที่สูงขึ้น
805052
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าอีก 10 ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
802256
ผู้ว่าฯ อัศวิน ให้ความมั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ H3N2 แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันฟรี
801937
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สั่งระดมทีมแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่ กว่า 100 ทีม ลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยประสบภัยน้ำท่วมเชิงรุก แบบเข้าถึงบ้าน