สธ.ตั้งเป้า20ปีป้องกันควบคุมโรคอยู่ระดับสากล
เรื่องเล่าดีๆ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 17:28 น.
807398
กระทรวงสาธารสุข ตั้งเป้าภายในปี 2579 ประชาชนต้องมีสุภาพดี ลดตาย ลดโรค ลดป่วย และต้องมีการป้องกันการควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับสากล

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พร้อมระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขตามนโยบายรัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการรักษา ยกระดับการบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC:Primary Care Cluster) โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนและเชื่อมโยงการดูแลคลินิกหมอครอบครัวนอกจากตรวจรักษาโรคแล้ว ยังดูแลด้านการป้องกันควบคุมโรคด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การดำเนินงานการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวประชารัฐ โดยมีคลินิกหมอครอบครัวให้บริการและลงพื้นที่ อาทิ ตรวจรักษาโรค คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ แพทย์ทางเลือกทันตกรรม มีทีมเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรค อาหารปลอดภัย ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุในด้านการป้องกันควบคุมโรค ดูแลด้านอนามัยพื้นฐานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรัง เป็นต้น 

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (DDC 4.0) ภายในปี 2579 ให้ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการและลดตาย ตั้งเป้าอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจาก HIV ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้นข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
823671
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงแนวคิดในเวทีโลก เสนอ 4 แนวทางหยุดวัณโรค วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่รังเกียจ ลดการตีตรา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
822876
อย. เตือน ให้ระวัง!! อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ "คังหลิน" อวด อ้าง รักษาสารพัดโรค
822207
กรมการแพทย์ เผยพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร แนะถวายอาหารสุขภาพ พืชผัก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
821307
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เตือนผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กในช่วงอากาศเปลี่ยน พบไข้หวัดในเด็กเป็นจำนวนมาก แนะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ