ข่าวในพระราชสำนักวันที่21เมษายน2560
ข่าวราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 20:48 น.
778722
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2560

วันนี้ (21 เม.ย.2560) เวลา 16.35 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมฯ ด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งรัฐบาลได้สนองพระประสงค์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ในแผน 8 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด อาทิ รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในรอบไตรมาสของปี 2560 ที่ผ่านมา ข้อมูลระบาดวิทยาจำนวนคนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีผู้เสียชีวิต การติดตามความคืบหน้าระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่มีมาตรฐาน การจัดประชุมนานาชาติ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2017) จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกันยายน 2560 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วไม่รักษา จะต้องเสียชีวิต และการจัดการประกวด Thailand Rabies Award การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
823452
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ มอบความสุขแก่ประชาชน
821279
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
820724
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ - ปชช.ร่วม
820351
ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ปทุมธานี