สปท.ถกวาระปฏิรูปกลุ่มเครื่องมือพัฒนาฐานราก
ข่าวการเมือง วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 11:55 น.
771456
สปท.เริ่มพิจารณาขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน 27 วาระ  ในปี 2560 กลุ่ม "เครื่องมือพัฒนาฐานราก"
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน 27 วาระ  ในปี 2560 กลุ่ม "เครื่องมือพัฒนาฐานราก" มี 3 วาระ ได้แก่ การเงินฐานราก วิสาหกิจเพื่อสังคม และธนาคารที่ดิน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการเงินฐานรากและร่างพระราชบัญญัติสถานบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... มีหลักการสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินชุมชน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดทำแผนแม่บท การยกระดับสถาบันการเงินชุมชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดำเนินงานและระบบ IT ต่าง ๆ ของสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
804565
รองนายกฯวิษณุ รับมอบปลาซาร์ดีนสับปรุงรสลาบ ตราปุ้มปุ้ย 50,000 กระป๋อง มูลค่า 750,000 บาท นำช่วยน้ำท่วมอีสาน
804564
"วิษณุ" เผย นายกรัฐมนตรี สั่งการ คกก.บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เร่งขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศ เตรียมชง ครม. ตั้งศูนย์
804562
"บุญทรง" แจงศาลปกครองขอเลิกอายัติบัญชีเกิดผลกระทบรุนแรง ชี้ หาก 25 สิงหาคม พิพากษาลงโทษไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวช่วงยื่นอุทธรณ์ มั่นใจไม่ผิดค...
804535
ผู้ว่าฯ สตง.เตรียมส่งหนังสือถึง ขสมก. หลังปลดแบล็คลิสต์บริษัท เบสท์รินฯ ข้องใจฝ่ายกฎหมาย อ้างเหตุผลส่งมอบงานไม่ได้