INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
594495
สมาคมยางพาราไทย รับน้ำมันลด กดดันราคายางพารา คาดสัปดาห์นี้มีเม็ดเงิน 10,000 ล้านบาท เข้าระบบ
594481
"จักรมณฑ์" เตรียมกรอบงบปี 59 จัดทำยุทธศาตร์ 6 ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เน้นพัฒนา SMEs สอดคล้องนโยบายรัฐ
594472
ห้างค้าปลีกย่านลาดพร้าวลดราคาสินค้า พบปรับลดลงต่างกันแล้วแต่ขนาด ขณะน้ำมันปาล์มยังมีขาย ไม่พบซื้อกักตุน
594465
จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประชาชนหวังให้สินค้าของใช้จำเป็นลดราคาตาม สำรวจห้างค้าปลีกพบติดป้ายลดราคาสินค้า,น้ำมันปาล์มยังมีขายไม่พบซื้อกักตุน