INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15 น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
715788
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอง Brexit ไม่กระทบ ศก. ไทยระยะสั้น แต่มีผลต่อ ศก. โลก ส่งผลถึงส่งออกระยะยาว จับตาเงินทุนเคลื่อนย้าย
715780
ส.อ.ท. เผย อุตสาหกรรมการพิมพ์ปี 59 ทรงตัว มูลค่าการตลาด 3 แสนล้านบาท แนะโรงพิมพ์ปรับตัวเข้าอุตสาหกรรม 4.0
715771
ธ.ก.ส. เผยผลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ล่าสุดกว่า 6 ล้านบัญชี ขณะที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐลงทะเบียนแล้วกว่า 2 แสนราย
715768
ธอส. ออก 2 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี