INN Advertising Material - 004
ปลัดคค.เผยบังคังใช้กม.เข้มงวดคุมวิทยุเถื่อน
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 16:11น.
460059
ปลัดคมนาคม เผย บังคังใช้ กม. เข้มงวด คุมวิทยุเถื่อน รบกวนการเดินอากาศ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 นั้น ได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด จึงทำให้วิทยุชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่ ทำให้คลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของนักบิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ต่อไปจะต้องมีการประชุมหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เห็นสมควรว่า ต้องใช้มาตรการบทลงโทษที่ชี้ขาด ตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 มีโทษจำคุก 1 - 15 ปี ตามความผิดที่กระทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
531775
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผย ตั้งเป้าส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นและจีน ปี 2557 มูลค่ารวม 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
531772
กรมส่งเสริมการค้าฯ หนุนไก่ไทยเข้าญี่ปุ่น แนะเอกชนไทยควรสร้างแบรนด์-ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
531768
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร พร้อมใจฟ้องศาล รบ. ต่อเมล์ฟรี ชี้ เป็นแค่รักษาการ แนะใช้หลักจริยธรรมบริหารงาน
531760
"จิรบูลย์" ชี้ AEC หนุนสินค้าไทย เหตุวัตถุดิบมากขึ้น อนาคตศูนย์กลางฐานผลิต