INN Advertising Material - 004
โครงการอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 10:45 น.
451615
หลายหน่วยงานร่วมทำโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขึ้น โดยให้การสนับสนุนทุนจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ร่วมในโครงการทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านฯ" พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  ในวันนี้ ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และในโอกาสที่ทรงแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในฐานะนักอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731939
สธ. เปิดงาน คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%
731905
อุตุฯ เผย ภาคเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ตะวันออก ยังมีฝนทั่วไป กทม. ปริมณฑล ฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่
731877
"พล.อ.ไพบูลย์" เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559
731873
ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย 14 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย