ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 6 เมษายน 2556
ข่าวราชสำนัก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2556 20:30 น.
445220
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2556

 วันนี้ เวลา 17.18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า จากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 614 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เคมีนาโนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติจีน และสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล รวมทั้งศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศนานาชาติสิรินธรนครอู่ฮั่น และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ จะทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมและภาษาตะวันตกในมุมมองของนักวิชาการไทยและจีน” ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตลอดจนทรงเป็นประธานและทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติของไทยกับศูนย์เคมีนาโน ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติจีน รวมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับแรม เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งเสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ทั้งนี้ มีราษฎรอาศัยในพื้นที่ จำนวน 281 หลังคาเรือน และมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป กับทันตกรรม ทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งโรคที่ตรวจพบมาก คือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โอกาสนี้ ทรงซักถามอาการร่วมกับคณะแพทย์และมีพระวินิจฉัยให้ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลภายในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ต่อไป เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตาก เฝ้ารับพระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 21 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,472 คนข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
798700
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร บรรพชาสามเณรนักเรียน 83 รูป ที่ จ.นครพนม ถวายเป็นพระราชกุศล 65 พรรษา
797747
กรมการปกครอง นำพสกนิกร จำนวน 1,500 คน จาก จ.สกลนคร จ.ปัตตานี จ.อ่างทอง เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
797599
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จ.นราธิวาส
796013
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง "พระแก้วมรกต"