INN Advertising Material - 004
ททท.ชี้ปี56สร้างภาพลักษณ์หนุนท่องเที่ยว
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 12:53 น.
426986
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผย ปี 56 เน้นสร้างภาพลักษณ์-เพิ่มมูลค่าการตลาด-ประสิทธิภาพการทำงาน - ส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปี 2555 จากการประเมินสถานการณ์ 11 เดือนแรก คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2555 นั้น จะเพิ่มขึ้น 15% หรือ จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านคน และรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 24% หรือ ประมาณ 96.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังประเมินสภาวะเศรษฐกิจโลกกับการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 ด้วยโดยคาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในปี 2556 นั้น จะเพิ่มขึ้น 13% หรือ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท และมาจากนักท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น 6% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเพิ่มขึ้น 8% หรือ ประมาณ 24 ล้านคน และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 3% โดยวางกลยุทธ์ ปี 2556 คือ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศ เน้นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมองปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 คือ วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในยุโรปและอเมริกา ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก วิกฤติภัยธรรมชาติ และสภาวะการแข่งขันสูงทางการท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
643066
ครม.รับทราบโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท
643065
กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจขายข้าวลอตที่ 6 ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะข้าวฤดูกาลใหม่ผลผลิตยังไม่ออก พร้อมเตรียมทบทวนเงื่อนไขการระบายข้าวใหม่ ขณะเตรียมลงพ...
643062
กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจขายข้าวลอตที่ 6 ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะข้าวฤดูกาลใหม่ผลผลิตยังไม่ออก พร้อมเตรียมทบทวนเงื่อนไขการระบายข้าวใหม่
643060
ส.อ.ท.ติดตามผลงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครม.ใหม่ เชื่อระยะสั้นช่วยกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ