INN Advertising Material - 004
ททท.ชี้ปี56สร้างภาพลักษณ์หนุนท่องเที่ยว
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 12:53น.
426986
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผย ปี 56 เน้นสร้างภาพลักษณ์-เพิ่มมูลค่าการตลาด-ประสิทธิภาพการทำงาน - ส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปี 2555 จากการประเมินสถานการณ์ 11 เดือนแรก คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2555 นั้น จะเพิ่มขึ้น 15% หรือ จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านคน และรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 24% หรือ ประมาณ 96.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังประเมินสภาวะเศรษฐกิจโลกกับการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 ด้วยโดยคาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในปี 2556 นั้น จะเพิ่มขึ้น 13% หรือ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท และมาจากนักท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น 6% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเพิ่มขึ้น 8% หรือ ประมาณ 24 ล้านคน และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 3% โดยวางกลยุทธ์ ปี 2556 คือ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศ เน้นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมองปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 คือ วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในยุโรปและอเมริกา ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก วิกฤติภัยธรรมชาติ และสภาวะการแข่งขันสูงทางการท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620305
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนุนทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทุกคนต้องรับได้
620304
ประธานกรรมการหอการค้าไทย แนะให้ทบทวนองค์กรอิสระ ที่ขณะนี้มีมากเกินความจำเป็น ทำให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้า
620301
"อนุสรณ์ ธรรมใจ" ระบุ หากรัฐบาล และ คสช. สามารถบริหารประเทศได้ตามโรดแมปที่ประกาศไว้ จะหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น
620302
"กอบศักดิ์ ภูตระกูล" ย้ำ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ปฏิวัติกระบวนการงบประมาณของประเทศ จะไม่มีการรั่วไหลของภาษี