INN Advertising Material - 004
'เพรียวพันธ์'เซ็นคำสั่งรักษาราชการแทน
ข่าวอาชญากรรม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 14:09น.
407764
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตำรวจรักษาราชการเเทน 196 นาย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ จำนวน 196 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 196 นาย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
561887
เลขาฯ ป.ป.ท. เผย หลังตรวจโครงการชลประทานพะเยา และเชียงราย พบพิรุธในการเบิกจ่ายหลายอย่าง
561880
นักวิชาการ เผย ร่าง พ.ร.บ.อุ้มบุญ มีปัญหา เพราะความไม่ชัดเจนของกฎหมายเอง ต้องเร่งปรับปรุงใหม่
561866
พม.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางจดแจ้งลงทะเบียน บุคคลผู้ที่ตั้งครรภ์แทน หรือ อุ้มบุญ - หญิงอุ้มบุญสามารถติดต่อทางลับได้
561848
รอง ผบช.น. 'พล.ต.ต.ฉันทวิทย์' สรุปจำนวนตู้ม้าที่จับกุมได้ จำนวน 2,750 ตู้ เร่งทำลายวันที่ 30 ส.ค.นี้