INN Advertising Material - 004
โปรดเกล้าฯ811ทหาร(1)
ข่าวการเมือง วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 18:02น.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑.พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไปสำนักงานรัฐมนตรี

๒.พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓.พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕.พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖.พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๗.พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๘.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙.พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๑๐.พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑.พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๒.พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๓.พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๑๔.พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๕.พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖.พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๗.พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้อำ นวยการสำ นักงานสนับสนุนสำ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๘.พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำ นักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๙.พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๐.พลโท สราวุฒิ ชลออยู่ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๑.พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๒.พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๓.พลโท ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

๒๔.พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๒๕.พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ

๒๖.พลโท กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๗.พลโท สาธิต สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๘.พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๒๙.พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

๓๐.พลโท ชลิต ศรีระเดช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๑.พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๒.พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๓.พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๔.พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๕.พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๖.พลโท สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๗.พลโท กิตติ ปทุมมาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๘.พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๓๙.พลโท จักรี ตันติพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๐.พลโท วรเทพ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๑.พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๒.พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๓.พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๔.พลโท บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๕.พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๖.พลโท เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเอก)

๔๗.พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๔๘.พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๔๙.พลเรือโท โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือเอก)

๕๐.พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศเอก)

๕๑.พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศเอก)

๕๒.พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๓.พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๔.พลโท เดชา เหมกระศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๕.พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๖.พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๗.พลโท จิระ โกมุทพงศ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ

๕๘.พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๕๙.พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖๐.พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้ากรมการเงินกลาโหม

๖๑.พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล หัว ห น้า น าย ท ห า ร ฝ่าย เ ส น า ธิกา รป ร ะ จำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

๖๒.พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๓.พลตรี กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๔.พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๕.พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๖.พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๗.พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖๘.พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๙.พลตรี ปรพล อนุศรี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๐.พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๑.พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๒.พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๓.พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๔.พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๕.พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๖.พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๗.พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๘.พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นหัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๗๙.พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรองสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๘๐.พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา

๘๑.พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๘๒.พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็นหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

๘๓.พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๘๔.พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๘๕.พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๘๖.พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๗.พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๘๘.พลตรี ชลิต วสยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๘๙.พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

๙๐.พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)

๙๑.พลตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๒.พลตรี สัญชัย จูมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๓.พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๔.พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๕.พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๙๖.พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๗.พลตรี จรัญ พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๘.พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๙๙.พลตรี ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๐.พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๑.พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำ นวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๒.พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๓.พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๔.พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๕.พลตรี วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๖.พลตรี ดิสกุล สงวนตระกูล ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)

๑๐๗.พลตรี ธนา รำพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๐๘.พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๑๐๙.พลเรือตรี กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลเรือโท)

๑๑๐.พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๑.พลอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๒.พลตรี พลภัทร เรืองสอน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลโท)

๑๑๓.พลอากาศตรี องศ์ สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๔.พลอากาศตรี สุวิทย์ จุลละศร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อัตราพลอากาศโท)

๑๑๕.พลตรี รวิโรจน์ ปุญญปาล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๖.พลตรี รุจ กสิวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๗.พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๘.พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๙.พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๐.พลตรี ปิยะ ครุธเวโช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๑.พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๒.พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๒๓.พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้อำ นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพลกรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๖. พลตรี เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตราเป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๗. พลตรี สุรศักย์ วัยคุณา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๑๒๘. พลตรี ศักดา ไชยมงคล ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพเป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๑๒๙. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๐. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต ผู้อำ นวยการสำ นักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๑. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๒. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๓๓. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๓๔. พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม