INN Advertising Material - 004
ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 9 มกราคม 2555
ข่าวราชสำนัก วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 21:45น.
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2555

 

วันนี้ เวลา 15.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 01.19 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ คิวอาร์ 611 เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐกาตาร์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2555 ตามคำกราบทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮามัด บิน คอห์ลิฟะห์ และรองประธานมูลนิธิกาตาร์

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐกาตาร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการศึกษาของมูลนิธิกาตาร์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชน อาทิ สถาบันการศึกษาเอาซาจ ห้องสมุดมรดกกาตาร์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะยุคใหม่ของอาหรับ นอกจากนี้ จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซาฟาลาห์ สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมความรู้เมอซไรป์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม

ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เที่ยวบิน ทีจี 622 เสด็จไปทรงศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (รุ่นที่ 16) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2555

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
614671
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ เปล่งเสียงทรงพระ...
614652
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งพระราชสาส์น ถึง ปธน.เนปาล เสียพระราชหฤทัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว
614467
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2558
614403
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพและสิ่งของช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังวัดเพชรบูรณ์ สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง