INN Advertising Material - 004
ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 9 มกราคม 2555
ข่าวราชสำนัก วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 21:45 น.
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2555

 

วันนี้ เวลา 15.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 01.19 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ คิวอาร์ 611 เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐกาตาร์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2555 ตามคำกราบทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮามัด บิน คอห์ลิฟะห์ และรองประธานมูลนิธิกาตาร์

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐกาตาร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการศึกษาของมูลนิธิกาตาร์เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชน อาทิ สถาบันการศึกษาเอาซาจ ห้องสมุดมรดกกาตาร์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะยุคใหม่ของอาหรับ นอกจากนี้ จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซาฟาลาห์ สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมความรู้เมอซไรป์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม

ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เที่ยวบิน ทีจี 622 เสด็จไปทรงศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (รุ่นที่ 16) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2555

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731174
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2559
731114
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์น เสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอิตาลี ถึงแก่อสัญกรรม
730602
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2559
729985
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2559